3 Björnö-Stävlö-Vesslö

 

3 Björnö-Stävlö-Vesslö

Detta stora område ligger ca 1 mil norr om Kalmar och omspänner en mångfald av biotoper. Övervägande är stora akermarker men även allt från betade hagar, havskust, vassområden, lövlundar m.m. skapar en varierad mosaik av intressanta fågelmarker.

Fåglar & skådartips
Björnö och Rafshagsviken ligger norr om Stävlö. Lokalen är lämpligast att besöka på våren, men kan ge en hel del även en höst- eller vinterdag. I Björnövätan, ett vassomrade, nordväst om Björnö gård kan man höra vattenrall och skäggmes och även rördrom har hörts här. I hagarna med gamla ekar strax söder om är bra för spettar m.m. Rafshagsviken kan ge vid milda och isfria vintrar stora ansamlingar av änder, vigg, bergand och salskrake. Havsörn ses under hela året.
Vägen ner till Stävlö slott omges av stor areal med åkermark. Detta öppna landskap är idealiskt att spana efter rovfågel, speciellt sensommar och tidig höst när rovisarna börjar röra sig söderut. Även vadare som spovar ses sträcka förbi. Ljungpipare och vipor kan rasta i stora antal när åkrarna har skördats. September är bra tid för rödstrupig piplärka, lappsparv och i potatisåkrarna rastar blåhake. På våren när åkrarna är nysådda har fjällpipare rastat ibland på åkrarna, efter en kanal med pumphus, som kallas ” Medelhavet ”. Där kan efter en snörik vinter skapas en tillfällig våtmark som lockar till sig flera vadararter.
Fortsätter man vägen ner till Stävlö slott kommer man till Hjälmöström. Där finns en stor vassvik in mot land och med havet åt motsatt håll. Över vassviken finns brunhök men även lärkfalk ses jaga här och aftonfalk har obsats nån gång. Ut mot sundet brukar stora mängder av änder rasta pa senhösten och vid isfria vintrar. Senaste åren har skräntärna setts under häcktid. Ett tips är att promenera söderut över bron och in i Horsöreservatet med betade hagmarker och rikligt inslag av lövträd. Sommargylling kan med lite tur höras flöjta här och halsbandsflug har setts även sångare finns det gott om under vår- sommarperioden.
När man kör ner vägen mot Stävlö kommer man, efter ca 1 km, till en vägkorsning och där svänger man höger söderut ner till Sörstävlö. Vid Eons kraftstation kan man parkera och gå till fots söderut på grusvägen då biltrafik är förbjuden. Här finns västerut stora åkrar som efter skörd lockar till sig rödstrup, lappsparv, skvättor i stubben och blåhake i potatisåkrar. Ortolanen har återvänt efter flera års bortavaro från Vesslöområdet och håller numera, sen några år tillbaka, till i en björkridå som går västerut ung 500 mtr från parkeringen. Efter ytterligare 500 mtr viker vägen åt väst i en 90° kurva där höksångare trivs.
Området är som sagt vidsträckt och vad som helst kan vaskas fram, i stort sett under hela året, om man spenderar några timmar där. Några arter som setts genom åren är turturduva, svart stork, brunglada, fjällpipare, stenfalk, pilgrimsfalk, videsparv, am. kricka, häckande ängshök och vid ett tillfälle isabellastenskvätta.

Vägbeskrivning
För att komma till Stävlöomradet kör man av E22 vid trafikplatserna söder eller norr om Lindsdal och tar förbivägen som gar väster om samhället, Tag av österut vid skylt Stävlö. Till Rafshagen svänger man av vid den norra trafikplatsen och följer skyltningen dit. Till Björnö svänger man höger fran E22  1 km söder om Rockneby. Här går det inte att ta av om man kommer norrifran. Men det går att komma dit om man tar vägen ner till Rafshagen och svänger av vänster på en väg halvvägs ut till Rafshagen