9 Värnanäsområdet

 

9 Värnanäsområdet
Värnanäs är en av länets största jordbruksegendomar med en synnerligen varierande natur. Jordbruksmarken växlar med löv- och barrskog och med våtmarker och betesområden. Denna mix ger en såväl vacker som artrik natur.

Värnanäs ligger i södra delen av kommunen och för att komma dit svänger man av åt öster från gamla E22:an vid skylt. Vid första stora gårdsbyggnaden finns en parkeringsplats och därifran får man promenera ner mot havet till ett lika stort brunt privat hus som finns vid kusten. Där kan man ta sig söderut, någon kilometer, genom gles bokskog ut mot kusten. Ett annat tilltalande parti finns söder om Värnanäs . Denna del nås lättast från gamla E22:an via en liten skogsväg ca 2 km söder om infarten till Värnanäs gård. Skogsbilvägen går österut strax före ett par p-fickor, om man kommer norrifrån. Där går det att parkera och sen går man österut och söderut mot Gransö. Området bestar av flacka stränder, som brukar betas, och strandängar med en hel del inslag av lövträd