Böle Kronopark
Böle

1 Böle Kronopark ( Böleskogarna)
Kronoparken eller Böleskogarna som den ofta benämns på svalan är ett stort skogsområde som ligger NV om Böle. Här finns både gammal och ung skog eftersom avverkning sker kontinuerligt. Men även inslag av lövträdsbestånd i anslutning till smärre mossmarker präglar området. Dessutom rinner Snärjebäcken genom lokalen i västra delen med forsar vid Ebbegärde och Kvarntorpet. Bra lokaler för sländor. Ett rikt vägnät finns i området med den 7 km spikraka Linjevägen från S till N och väster om går Ebbegärdevägen parallellt. Däremellan finns flera tvärvägar.

Fåglar & skådartips
Lokalen är en utpräglad senvinter och vårlokal då ugglor, tjäder och orre är mest aktiva. Spettar, skogsmesar, korsnäbbar och trastar m fl andra arter ses då. Här finns troligen ocksa ett bestånd av järpe då den obsas emellanåt. Området är väl värt nattliga och morgontidiga besök från slutet feb till apr då man kan höra sparv-, pärl- och kattuggla eller njuta av orrspel och stöta pa tjäder. Ett hinder är vid snörika vintrar då endast ett fåtal kilometer av vägnätet är plogat. Senvår och sommar spelar nattskärra vid kalhyggen men fågeltillgangen är inte så intensiv då. Sensommar mot höst har bändelkorsnäbb setts i området speciellt vid några lärkbestand som finns där. Även nötkråka om än sparsam kan ses. När jakttiden på älg och råddjur börjar kan det vara mycket jägare i området och kanske lite olämpligt att köra omkring där då.

Vägbeskrivning
Från E 22 tar man vägen mot Ruggstorp vid Rockneby. Efter 1 mil passerar man Böle och därefter svänger man vänster in på Ebbegärdevägen. Därefter kan man välja Linjevägen norr ut tills den tar slut och hålla vänster och ta Ebbegärdevägen tillbaka, eller omvänt, samt utnyttja flera tvärvägar som finns mellan dessa två vägar. Flera vägar går ocksa österut fran Linjev. vilka anslutet till Rugstorpvägen.