6 Hagbyhamn med Sandskär

 

6 Hagbyhamn med Sandskär
Hagbyhamn är Kalmars absolut bästa strandlokal framförallt för vadare. Området är lättskådat därför att lokalens omfång inte är så stort. Hagbyhamn består av en väl betad strandäng där strandzoonen, vid normalt vattenstand, är grund och gyttjig. Mot väster avgränsas området av en trädridå och bebyggelse. Vid lågvatten blottas en sandrevel ut mot Hästskär som lockar till sig mycket rastande fåglar. Framför allt gäss, vitfågel och vadare.
Bästa obsplatsen är att stå och spana strax söder om bodarna. Da har man full koll både åt norr och söder. En promenad ut till Sandskär är också att rekommendera.
Direkt norr om hagbyhamn ligger Sandskär som består av en utstickande halvö. Tva grunda vikar finns på bägge sidor om vägen ut till Sandskär. Området har ocksa väl betade strandängar men med fast och stenig strandlinje. En hel del buskar, snår och lövträd finns pa lokalen.

Fåglar & skådartips
Bägge lokalerna gästas under vår/höststräcket av våra vanligaste tringa- och calidrisvadare i stort antal. Nästan varje år ses något mindre vanliga arter som myrsnäppa, småsnäppa, sandlöpare, roskarl, dvärgbeckasin, rödstrupig piplärka, skärpiplärka och lappsparv.
Vid gynnsamma vindar och rätta väderbetingelser kan det sträcka förbi mycket fågel, helt nära land, på utmärkt skådarhåll. Många tättingarter brukar rasta och födosöka speciellt när de är i rörelse på hösten, framförallt sädesärlor och ängspiplärkor, men inslag av annat intressant kan finnas.
Även vintertid kan området uppvisa en hel del fågel. Milda vintrar när det är isfritt rastar stora mängder änder, utanför och runt Hästskär. Gräsänder och vigg dominerar men ganska stora antal av bergand, knipa och salskrake kan ses.
Minst fågel finns på lokalen när kylan kommit, och vattnet frusit till. Men vinterhämpling, snösparv, gråsiskor och andra vinterfåglar brukar uppträda då. Havsörn är vanlig och spanar av omradet nästan varje gång man är där.
Många tunga rariteter men även halvrarrisar har gästat lokalen genom åren. Fjällgås, silkeshäger, ägretthäger, pilgrimsfalk, småfläckig sumphöna, sumpvipa, prärielöpare, större beckasinsnäppa, rödspov inkl. islandica, dammsnäppa, mindre gulbena, smalnäbbad simsnäppa, vitvingad tärna, biätare, härfågel, berglärka, större piplärka, fältpiplärka, vattenpiplärka, citronärla, taigasångare, mindre flugsnappare, halsbandsflugsnappare och sommargylling.

Vägbeskrivning
Från gamla E22:an, när man kommer norrifrån svänger man vänster vid skylt mot Robacken 2 någon km söder om Vassmolösa. Sen följer man bara vägen rakt ner tills den tar slut vid en gård. Där parkerar man och sedan är det bara att gå rakt ut till lokalen. Det går även att svänga höger strax efter Hagby vid skylt Hagbyhamn 3 om man kommer söderifran.